Voor scholen / docenten

als docent deelnemen aan project influence

Bent u docent aan een school die meedoet aan Project INFLUENCE en bent u in dit kader gevraagd om deel te nemen en vragenlijsten in te vullen? Op deze pagina kunt u hiervoor toestemming verlenen. Onder het toestemmingsformulier vindt u informatie over wat deelname aan het onderzoek inhoudt, hoe we met uw gegevens omgaan, en bij wie u terecht kunt met vragen over (deelname aan) het onderzoek.

Bent u als school geïnteresseerd in deelname aan Project INFLUENCE?

toestemmingsformulier docent

Door het formulier in te vullen kunt u toestemming verlenen voor het invullen van vragenlijsten ten behoeve van Project INFLUENCE. Toestemming gegeven, maar toch van gedachten veranderd? Geen probleem. U hebt te allen tijde het recht om toestemming in te trekken. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Lees daarover meer in onze privacyverklaring.

Hoe werkt het?

Waarom meedoen?

In ons onderzoek hebben we een belangrijk doel voor ogen: het optimaliseren van het welbevinden van Nederlandse middelbare scholieren en het stimuleren van (nog) veiligere en positievere schoolklimaten. U bent een belangrijke bron van informatie voor ons; u ziet de jongeren immers op een dagelijkse basis en u ervaart het klimaat op school. Wij vinden uw input daarom essentieel!

Wat wordt er van mij verwacht?

Neemt uw school deel aan de Project INFLUENCE interventie in de periode 2019-2020? Dan vragen wij u tweemaal een vragenlijst in te vullen, 1x aan het begin en 1x in het midden van het schooljaar. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. Wanneer uw school deelneemt in de periode 2020-2021 vragen wij u driemaal een vragenlijst in te vullen (maximaal 15 minuten), 1x aan het begin, 1x in het midden en 1x aan het einde van het schooljaar. Wij proberen deze vragenlijst zo kort mogelijk te houden.

De vragenlijst gaat over het klimaat op school: normen en gedragingen die u bij uw leerlingen terugziet en op welke basis. U hoeft hierbij geen informatie te verschaffen over individuele leerlingen. Het doel van deze vragenlijst is om meer inzicht te verkrijgen in het schoolklimaat vanuit het perspectief van docenten.

Is het vrijwillig?

Ja! Als u niet aan het onderzoek wilt deelnemen, dan hoeft u dat niet te doen. Als u tijdens het onderzoek besluit dat u wilt stoppen, dan kan dat op elk moment, zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties.

Is het vertrouwelijk?

Ja! Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld. Onderzoeksgegevens worden nader geanalyseerd door de onderzoekers die de data hebben verzameld. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot u te herleiden. Alleen volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers en publiekelijk toegankelijk worden gemaakt.

Ongemak, risico’s en verzekeringen.

Zoals bij elk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam geldt een standaard aansprakelijkheidsverzekering.

Vragen over dit onderzoek?

Dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker, Maud Hensums. Voor eventuele formele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Facultaire Commissie Ethiek (FMG) van de Universiteit van Amsterdam Dr. Henny Bos.​

als school aanmelden voor project influence

Project INFLUENCE is niet een project van de Universiteit van Amsterdam alleen, maar een project waarin wij samenwerken met scholen, docenten en jongeren om tot een gezamenlijk doel te komen: het optimaliseren van het welbevinden van Nederlandse middelbare scholieren en het stimuleren van (nog) veiligere en positievere schoolklimaten. Vindt u dit ook een belangrijk doel? U kunt op verschillende manieren een steentje bijdragen.

1. Focusgroepen

Vindt u het belangrijk dat we meer kennis verkrijgen over hoe jongeren momenteel het schoolklimaat beleven, waar ze tegenaan lopen en waarom zij denken dat er weleens vervelende dingen op school gebeuren? Gelooft u dat het in het verbeteren van het schoolklimaat belangrijk is dat interventies aansluiten bij de belevingswereld en interesses van jongeren? En hecht u waarde aan het luisteren naar jongeren en het gebruiken van hun input voor de vormgeving van interventies? Dan kunt u ons daarbij helpen door mee te doen aan de focusgroepen.

Wij komen bij u op school langs om een of meerdere focusgroepen te houden waarin wij met jongeren in gesprek gaan – en zij met elkaar – over verschillende onderwerpen. Wat gaat er goed op school? En gebeuren er ook weleens dingen die minder leuk zijn? Ook vragen wij hen wat hen motiveert om deel te nemen aan interventies en hoe zij denken dat we vervelende dingen (zoals pesten en agressie) op school kunnen tegengaan. Jongeren hoeven geen persoonlijke ervaringen te delen en worden aangemoedigd géén namen van schoolgenoten te noemen.

Een focusgroep duurt een lesuur. Om de privacy van de leerlingen te waarborgen, kunt u als docent niet bij de focusgroep aanwezig zijn. Focusgroepen worden opgenomen (audio) en anoniem uitgewerkt, waarna de opnames gewist worden.

2. Vragenlijsten

Hoe verloopt de sociale ontwikkeling van jongeren? Waarom zijn sommige jongeren gevoeliger voor invloeden van leeftijdsgenoten dan anderen? Welk gedrag zijn jongeren bereid in te zetten om bepaalde sociale doelen te halen? Deze en andere vragen zijn heel belangrijk om meer inzicht te verkrijgen in gemotiveerde gedragskeuzes van jongeren. Waarom zien we bepaald gedrag vaak voorkomen in de adolescentie? En hoe kunnen we jongeren aanmoedigen om prosociaal gedrag in te zetten – zonder dat ze hun belangrijke doelen uit het oog verliezen?

Om antwoorden op deze vragen te verkrijgen moeten we informatie inwinnen over belangrijke onderwerpen voor jongeren (bijvoorbeeld status, sociale interacties, schoolklimaat). Het onderzoeksteam komt bij u op school langs om meerdere keren een vragenlijst bij jongeren af te nemen. Deze vragenlijst duurt maximaal 45 minuten per keer.

Doet u mee aan Project INFLUENCE in het schooljaar van 2019-2020? Dan komen wij twee keer langs bij u op school (aan het begin en het midden van het schooljaar). In het schooljaar van 2020-2021 komen wij drie keer langs om de vragenlijst af te nemen (aan het begin, het midden en het eind van het schooljaar). Ook docenten stellen we een paar vragen per meetmoment.

Met scholen gaan we in overleg over een passende tegenprestatie.

3. Interventie onderzoek

Hoe kunnen we de mentale en fysieke gezondheid van jongeren op middelbare scholen verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren zich meer geaccepteerd voelen op school en zichzelf durven te zijn? Hoe kunnen we pesten en agressie op school terugdringen? Als u hier als school ook weleens over nadenkt, bundelen wij graag onze kennis en krachten om een antwoord op deze vragen te vinden.

In de Verenigde Staten is een interventie voor scholen ontwikkeld en getoetst met veelbelovende resultaten. In Project INFLUENCE wordt onderzocht of we deze interventie kunnen vertalen naar de Nederlandse context, en of hiermee ook een verbetering in het schoolklimaat te realiseren is.

In de interventie selecteren we een klein groepje jongeren op uw school (ongeveer 20-25 leerlingen): de Influencers. Met deze jongeren komen we 10x een lesuur op uw school bijeen. We denken samen na over wat er al goed gaat op school, wat er beter kan en hoe we dat kunnen bereiken – en waarom dat belangrijk is. Ook werken we samen aan het verspreiden van meer positiviteit op school. Deelname als Influencer is natuurlijk helemaal vrijwillig en jongeren kunnen op elk moment besluiten te stoppen zonder dat dit verdere consequenties voor hen heeft. Voor het onderzoeken van de effectiviteit van de interventie zullen er meerdere vragenlijsten worden afgenomen bij leerlingen en docenten.

4. Labonderzoek

Voor wie werkt de interventie en voor wie niet? En waarom is dat zo? Zijn er bepaalde jongeren die meer gevoelig zijn voor de invloed van hun vrienden of die zich sneller conformeren aan de groep? Hoe kunnen we jongeren bereiken die hier minder gevoelig voor zijn?

Om meer inzicht te krijgen in waarom bepaald gedrag voor jongeren belangrijk is, hoe ze in verschillende situaties reageren en hoe we dat kunnen inzetten om sociale interacties en persoonlijke ontwikkeling van jongeren te optimaliseren, zullen we vanaf 2021 labonderzoek doen op de Universiteit van Amsterdam of bij u op school. Dat houdt in dat jongeren meedoen aan testjes/spellen, vaak achter de computer, zodat we kunnen onderzoeken hoe zij in bepaalde situaties reageren. Meer informatie over het labonderzoek volgt later, dit onderzoek zal circa 2021 van start gaan.

aanmelden als school

Uw school aanmelden voor deelname aan Project INFLUENCE? U kunt uw school voor alle drie de onderdelen opgeven, maar het is ook mogelijk u om voor afzonderlijke onderdelen aan te melden. Na ontvangst van uw aanmelding nemen we zo snel mogelijk per e-mail of telefoon contact met u op.

U kunt meerdere opties aanvinken.
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Lees daarover meer in onze privacyverklaring.
Close Menu